ជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង

gh (2)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៨៩៧០០៣១៦៥៦
អ៊ីមែល៖ lily@ebi-china.com

gh (8)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៨៧៧៩១០៦៦១២
អ៊ីមែល៖ sale9@ebi-china.com

gh (6)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៥១៧០០៦២៤៨០
អ៊ីមែល៖ sale1@ebi-china.com

gh (1)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៥៨១៤០៣២៩៤៦
អ៊ី - ម៉ៃលីត្រ៖ sale10@ebi-china.com

gh (7)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៣៦៩៩៥៦៨៣២៦
អ៊ីមែល៖ sale8@ebi-china.com

gh (4)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៨១៧២៨៤៣១២៥
អ៊ីមែល៖ lynn@ebi-china.com

gh (3)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៥០៧៩០៥២០៦
អ៊ីមែល៖ jiajia@ebi-china.com

gh (5)

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦១៨៧៧០០៧៨៦៣៧
អ៊ីមែល៖ logistics@ebi-china.com